KVK - Tayra Tekstil - Offical Web Page

KVK

�lgili ki�i (veri sahibi) olarak 6698 say�l� KVK Kanunun 13. maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 say�l� “Veri Sorumlusuna Ba�vuru Usul ve Esaslar� Hakk�nda Tebli�” hükümleri uyar�nca, ayn� kanunun 11. maddesinde belirtilen ve a�a��da 9 madde halinde say�lan haklar�n�za ili�kin taleplerinizi yaz�l� olarak �irket merkezimize “Evka-4 Mah. Satuk Bu�rahan Cad. No 37/21 Bornova/ �zmir” veya �irketimize ait “tayratekstil@hs03.kep.tr” kay�tl� elektronik posta (KEP) adresimize gönderebilirsiniz. 

Ba�vurunuzda;

 • Ad, soyad� ve ba�vuru yaz�l� ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatanda�lar� için T.C. kimlik numaras�, yabanc�lar için uyru�u, pasaport numaras� veya varsa kimlik numaras�,
 • Tebligata esas yerle�im yeri veya i� yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaras�,
 • Talep konusu,

bilgilerinin bulunmas� yukar�da belirtilen tebli�in 5/2. maddesi gere�ince zorunlu olup bu bilgilerden bir veya birkaç�n� içermeyen ba�vurular mevzuat gere�i maalesef i�leme al�namamaktad�r.
 

KVK Kanunun 11. maddesi kapsam�nda iletebilece�iniz talepler �unlard�r:

 1. Ki�isel verilerinizin i�lenip i�lenmedi�ini ö�renebilirsiniz
 2. Ki�isel verileriniz i�lenmi�se buna ili�kin bilgi talep edebilirsiniz
 3. Ki�isel verilerinizin i�lenme amac�n� ve bunlar�n amac�na uygun kullan�l�p kullan�lmad���n� ö�renebilirsiniz
 4. Yurt içinde veya yurt d���nda ki�isel verilerinizin aktar�ld��� üçüncü ki�ileri ö�renebilirsiniz
 5. Ki�isel verilerinizin eksik veya yanl�� i�lenmi� olmas� hâlinde bunlar�n düzeltilmesini isteyebilirsiniz
 6. Ki�isel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz
 7. Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin ki�isel verilerin aktar�ld��� üçüncü ki�ilere bildirilmesini isteyebilirsiniz
 8. ��lenen ki�isel verilerinizin münhas�ran otomatik sistemler vas�tas�yla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya ç�kmas� durumunda bu sonuca itiraz edebilirsiniz
 9. Ki�isel verilerinizin kanuna ayk�r� olarak i�lenmesi sebebiyle zarara u�raman�z durumunda zarar�n giderilmesini talep edebilirsiniz.